شرایط تایید مدارک

· ترجمه اجاره نامه:
* اجاره نامچه در صورتی كه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تایید است. اجاره نامه هایی كه
در آژانس‌های مسكن تهیه می‌شوند فاقد اعتبار قانونی برای تایید هستند.

· ترجمه احكام طلاق:
* احكام طلاق یا اقرار عدم امكان سازش كه منجر به جدائی نگردیده باشد، قابل ترجمه و تایید نیست. چنانچه مراجعه كننده اظهار
به جدایی نماید، ارائه سند طلاق یا شناسنامه كه در آن واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد برای استناد سند ترجمه شده الزامیست.

· ترجمه احكام قهرمانی و رشته های ورزشی:
* ترجمه حكم قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل تایید است.

· ترجمه احكام:
* احكام صادره توسط دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین صورتجلسه‌های دادگاه و گواهی‌های صادره از دادگاه‌ها در
صورتی قابل ترجمه و تایید است كه ممهور به مهر "ترجمه بلامانع است" توسط شعبه صادر كننده باشد.
* در این مورد، احكام حصر واثت كه توسط شعبه دادگاه‌های عمومی و احكام حجر و قیم‌نامه كه توسط دایره سرپرستی صادر
می‌شود، استثناء است.

· ترجمه ارزیابی املاك:
* برگه ارزیابی املاك و مستغلات در صورتی قابل ترجمه و تایید است كه توسط كارشناس رسمی دادگستری انجام شده و
كانون كارشناسان دادگستری آن را تایید كرده باشد، قابل ترجمه و تایید می‌باشد.

· ترجمه اساسنامه:
* اساسنامه شركتها، در صورتی كه ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه و تایید است.
* اساسنامه شركتهای واقع در برخی از شهرستانها كه مهر ثبت آنها به صورت استامپی می‌باشد، نیز قابل ترجمه و تایید
می‌باشند.

· ترجمه استشهادیه:
* ترجمه استشهادیه قابل تایید رسمی دادگستری نمی باشد؛ مگر در دو مورد:
الف) استشهادیه اعلام آدرس مسكونی: ترجمه استشهادیه اعلام آدرس محل سكونت با تایید نیروی انتظامی منطقه مربوطه قابل
تایید است.
ب) ترجمه استشهادیه افراد تحت تكفل: ترجمه استشهاده افراد تحت تكفل (پدر، مارد، خواهر تا زمان تجرد و برادر تا زمان رسیدن
به سن قانونی) در مورد افرادی كه در خارج از كشور مشغول به كار هستند و كفالت خانواده را بر عهده دارند، قابل تایید است.
در این مورد ارائه شناسنامه برای تایید استشهادیه الزامی است.

· ترجمه استعلام ثبت اسناد:
* استعلام ثبت اسناد در صورتی قابل ترجمه و تایید است كه ممهور به مهر ثبت اسناد منطقه مربوطه باشد.

· ترجمه اظهارنامه و دادخواست:
* اظهارنامه و دادخواست در صورتی كه در مرحله اولیه باشد، قابل ترجمه و تایید نیست.

· ترجمه اقرارنامه:
* اقرار نامه در صورتی قابل ترجمه و تایید است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد.
* با توجه به متن اقرارنامه، ارائه مدارك لازم برای تایید ترجمه الزامی می‌باشد.

· ترجمه انواع كارت شناسایی:
* ترجمه كارتهای شناسایی صادره توسط ارگانهای دولتی، با مهر و امضا سازمان مربوطه، قابل تایید است.
* ترجمه كارت ملی قابل تایید است.
* ترجمه كارت دانشجویی، قابل تایید نیست.
* كارتهای شناسایی صادره توسط شركتهای خصوصی، با همراه روزنامه رسمی شركت، قابل تایید است.

· ترجمه آگهی تغییرات:
* آگهی تغییرات شركتها، در صورتی كه اصل باشد یا کپی آن ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه و تایید
است.

· ترجمه بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات:
* ترجمه بارنامه های گمركی و اسناد مربوط به واردات و صادرات با مهر گمرك قابل تایید است.

· ترجمه پاسپورت:
* ترجمه پاسپورت در صورتی كه زمان انقضای آن نگذشته باشد، قابل تایید است و كپی برابر با اصل از پاسپورت كه
توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تایید است.

· ترجمه تعهدنامه:
* تعهدنامه در صورتی قابل ترجمه و تایید است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر تنظیم شده باشد.

· ترجمه تفویض وكالتنامه و سایر انواع نقل و انتقالات:
* تفویض وكالتنامه و نقل و انتقالات در صورتی كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تایید
است.
* در مورد تایید ترجمه تفویض وكالت، ارائه وكالتنامه‌های قبل برای استناد و رویت الزامی است.

· ترجمه حساب های بانكی:
* ترجمه گواهی گردش حسابهای بانكی و گواهیهای مانده موجودی صادره توسط بانكها و موسسات مالی در صورتی كه
توسط امور بین‌الملل مهر شده باشد، قابل تایید است.

· ترجمه خلاصه فوت:
* ترجمه خلاصه فوت به همراه و ممهور به مهر ثبت احوال قابل تایید است.
* تمامی گواهینامه‌های صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر این سازمان قابل ترجمه و تایید است.

· ترجمه دفترچه بیمه تامین اجتماعی:
* ترجمه دفترچه بیمه تامین اجتماعی درصورتی كه ممهور با مهر سازمان تامین اجتماعی و دارای اعتبار باشد، قابل تایید
است.

· ترجمه دفترچه بیمه خدمات درمانی:
* ترجمه دفترچه بیمه خدمات درمانی درصورتی كه ممهور با مهر سازمان خدمات درمانی و دارای اعتبار باشد، قابل تایید |
است.

· ترجمه دفترچه‌های حساب پس انداز:
* ترجمه كلیه ردفترچه‌های بانكی (پس انداز قرض الحسنه، كوتاه مدت و بلند مدت) صادره توسط بانكها، با مهر و امضای
شعبه صادر كننده، قابل تایید است.

· ترجمه رونوشت سند ازدواج:
* برای ترجمه رونوشت سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامی است.
* ترجمه رونوشت سند ازدواج در صورتی كه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تایید است.

· ترجمه رونوشت سند طلاق:
* برای ترجمه رونوشت سند طلاق، همراه داشتن شناسنامه الزامی است.
* ترجمه رونوشت سند طلاق در صورتی كه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تایید است.

· ترجمه سند ازدواج:
* برای ترجمه سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه یكی از ذوجین الزامی است.
* ترجمه سند ازدواج در صورتی كه خوانا و بدون قلم‌خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق
دفترخانه باشد، قابل تایید است.
* ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست.

· ترجمه سند طلاق:
* برای ترجمه سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامی است.
* ترجمه سند طلاق در صورتی كه خوانا و بدون قلم‌خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق
دفترخانه باشد، قابل تایید است.

· ترجمه سند مالكیت:
* سند مالكیت در صورتی كه خوانا و بدون قلم‌خوردگی و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقال باشد، قابل
ترجمه و تایید است.
* سند مالكیتی كه در تاریخ ترجمه در دادگاه‌ها برای آزادی متهم به وثیقه گذاشته شده باشد، قابل ترجمه و تایید نیست.

· ترجمه شناسنامه:
* مراجعه‌كننده باید املای انگلیسی (مطابق با پاسپورت) مورد نظر اسامی مندرج در شناسنامه را در زمان تحویل شناسنامه قید
نماید.
* ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم‌خوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تایید است.
* شناسنامه‌های قدیمی فاقد اعتبار و غیر قابل ترجمه هستند؛ مگر این كه صاحب آن فوت نموده و در آن قید شده باشد.
* در مقابل اسامی فرزندان باید مهر ثبت احول الصاق شده باشد.
* در مقابل واقعه طلاق باید مهر دفتر طلاق الصاق شده باشد.

· ترجمه صورتجلسه سهام:
* صورتجلسه سهام شركتها كه تعداد سهام اعضا در آن ذكر شده و ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه
و تایید است. برگه‌های مربوط به شركتهای خصوصی، با رائه روزنامه رسمی شركت، قابل ترجمه و تایید است.

· ترجمه فیش های حقوقی:
* ترجمه فیشهای حقوقی از ادارات دولتی، قابل تایید است.

· ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز:
* ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز، قابل تایید است.

· ترجمه كارت بازرگانی:
* ترجمه كارت بازرگانی با تایید وزارت بازرگانی قابل تایید است و كپی برابر با اصل از كارت بازرگانی كه توسط مترج
رسمی انجام شده باشد نیز قابل تایید است.

· ترجمه كارت پایان خدمت:
* ترجمه كارت پایان خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تایید است.

· ترجمه كارت سبز اتباع خارجه:
* ترجمه كارت سبز اتباع بیگانه، ضمن صدور گواهی از فرمانداریهای محل سكونت جهت اصالت كارت سبز قابل تایید
است.

· ترجمه كارت معافیت از خدمت:
* ترجمه كارت معافیت از خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تایید است.

· ترجمه كارت نظام پزشكی:
* ترجمه كارت نظام پزشكی با امضا رئیس سازمان نظام پزشكی و ارائه مدرك تحصیلی جهت استناد، قابل تایید است.

· ترجمه كارت نظام مهندسی:
* ترجمه كارت نظام مهندسی با امضا رئیس سازمان نظام پزشكی و ارائه مدرك تحصیلی جهت استناد، قابل تایید است.

· ترجمه كارت واكسیناسیون:
* ترجمه كارت واكسیناسیون با تایید سازمان نظام پزشكی یا مراكز بهداشتی دولتی، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی تجرد:
* ترجمه گواهی تجرد در صورتی كه توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه یا اداره سجلات امور خارجه (احوال
شخصیه) صادر شده باشد، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه:
* ترجمه گواهی سوء پیشینه طبق قانون تا سه ماه پس از تاریخ صدور قابل تایید است و سندی كه تاریخ آن گذشته باشد قابل
ترجمه و تایید نیست.

· ترجمه گواهی كار از بیمارستان ها و درمانگاه ها:
* ترجمه گواهی كار از بیمارستانها و درمانگاهها با تایید وزارت بهداشت و درمان و گواهیهای پزشكی با تایید سازمان نظام
پزشكی قابل تایید است.

· ترجمه گواهی مربوط به روستاهای دور افتاده:
* ترجمه گواهیهای مربوط به اشخاص در روستهای دور افتاده با تایید فرمانداری منطقه یا بخشداری و در صورت در
دسترس نبودنف با مهر و امضای شورای اسلامی محل یا ناحیه انتظامی منطقه، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی ولادت:
* ترجمه گواهی ولادت با مهر پزشك مربوطه و تایید سازمان نظام پزشكی قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های ازدواج های شرعی:
* ترجمه گواهیهای صادره از سوی فرمانداریها در مورد ازدواجهای شرعی اتباع بیگانه كه فاقد سفارتخانه در ایران هستند،
قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های آموزشی كوتاه مدت ادارات دولتی:
* ترجمه گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی كوتاه مدت (ساعتی) كه از طریف ادارات دولتی و یا سازمانهای دولتی صادره
شده، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های آموزشی كوتاه مدت از سازمانها:
* ترجمه گواهیهای آموزشی كوتاه مدت (ساعت دار) صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه
آموزشی ایزایران ممهور به مهر مرجع صادر كننده، قابل تایید است.
* ترجمه گواهیهای آموزشی كوتاه مدت (ساعتی) صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های آموزشی كوتاه مدت شركت های خصوصی:
* ترجمه گواهیهای آموزشی كوتاه مدت (ساعتی) شركتهای دولتی خصوصی، ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با موضوع
فعالیت شركت و مجوز آموزش، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های بیمه:
* ترجمه گواهیهای صادره از بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه اسیا، بیمه ایران و غیره با مهر اداره بیمه، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های صادره از آژانس های هواپیمایی:
* ترجمه گواهیهای صادره از آژانسهای هواپیمایی چنانچه به صورت شركتی اداره می‌شوند، با ارائه آخرین روزنامه رسمی
و در غیر این صورت با تایید سازمان هواپیمایی كشوری یا مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های صادره از تعاونی ها:
* ترجمه گواهیهای صادره از تعاونیهای مسكن و مصرف، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های صادره از داروخانه ها:
* ترجمه گواهیهای كار صادره از داروخانه‌ها، با تایید انجمن داروخانه‌داران، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای:
* ترجمه گواهینامه های مهارت فنی حرفه ای كه توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های فرهنگی و هنری:
* ترجمه گواهیهای صادره از فرهنگسراها و مراكز فرهنگی و فعالیتهای هنری، در صورت تایید توسط وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های كار از مشاغل آزاد:
* ترجمه گواهیهای كار مشاغل آزاد، ضمن تایید اتحادیه یا ارائه جواز كسب، مورد تایید است.

· ترجمه گواهی های كار از موسسات و ادارات دولتی:
* ترجمه گواهی كار صادره از سوی ادارات و موسسات و سازمانهای دولتی، با ارائه حكم مربوطه، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های كار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی:
* ترجمه گواهیهای كار مربوط به اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تایید سازمان مركزی و مهر و امضا
معرفی شده دانشگاه، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های كار اساتید دانشگاه های دولتی:
* ترجمه گواهیهای كار مربوط به اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی با مهر و امضا ریاست دانشكده، قابل
تایید است.

· ترجمه گواهی های كار صادره از شركت های خصوصی:
* تمامی گواهیهای صادره از سوی شركتهای خصوصی، با ارائه آخرین روزنامه رسمی با مهر شركت و ارائه دفترچه بیمه،
قابل ترجمه و تایید است. در ضمن در صورتی كه در چنین گواهی، سمت شخص ذكر شده باشد، ارائه مدرك مرتبط نیز
الزامی است.
* در صورتی كه در گواهی صادره از طرف شركت حرفه و كار تخصصی، میزان تحصیلات قید شده باشد، ارائه مدرك
تحصیلی صاحب سند برای تایید ترجمه الزامی است.
* برای ترجمه گواهیهای صادره از طرف شركت برای كاركنان نیمه وقت، دیگر نیازی به ارائه دفترچه بیمه نیست.

· ترجمه گواهی های كار صادره از مهد كودكها:
* ترجمه گواهیهای صادره از مهدكودكها و مراجعی كه فعالیت آنها زیر نظر سازمان بهزیستی می‌باشد، ضمن تایید اسن
سازمان قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های مالیاتی:
* گواهیهای مالیاتی و همچنین ترازنامه شركتها، در صورتی كه ممهور به مهر ممیز مالیاتی باشد، قابل ترجمه و تایید است.

· ترجمه‌ گواهی های مراكز آموزشی دوره‌های زبان:
* ترجمه گواهیهای صادره از مراكز آموزشی دوره‌های زبان، چنانچه به صورت شركتی اداره می‌شوند، ضمن ارائه آخرین
روزنامه رسمی شركت و در غیر این صورت با مجوز آموزش و پرورش، قابل تایید است.

· ترجمه گواهی های مربوط به ازدواج های شرعی بنیاد صدر:
* ترجمه گواهیهای مربوط به ازدواجهای شرعی بنیاد صدر مربوط به اتباع خارجه كه در ایران دارای سفارتخانه نیستند،
قابل تایید نیست.

· ترجمه گواهی های وكلا:
* ترجمه گواهیهای صادره توسط دفاتر وكالتی و پروانه وكالت با تایید كانون وكلا قابل تایید است.
* ترجمه گواهیهای مربوط به پرونده های مطروحه در دادگاهها، در صورت تصدیق شعبه، قابل تایید است.

· ترجمه گواهینامه رانندگی:
* ترجمه گواهینامه رانندگی همراه با اصل قابل ترجمه و تایید است.

· ترجمه گواهینامه های كشتیرانی:
* ترجمه گواهیهای صادره از كشتیرانی ممهور به مهر كشتیرانی والفجر 8 قابل تایید است

· ترجمه گواهینامه‌های دریانوردی:
* ترجمه گواهینامه‌های دریانوردی با مهر كشتیرانی قابل تایید است و كپی برابر با اصل آن كه توسط مترجم رسمی انجام
شده باشد نیز قابل تایید می‌باشد.

· ترجمه لیست بیمه:
* لیست بیمه كاركنان شركتها همراه با برگه پرداخت بیمه یا ممهور به مهر باجه دریافت تامین اجتماعی، قابل ترجمه و تایید
است.

· ترجمه مبایعه‌نامه:
* بیع‌نامه در صورتی كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تایید است. بیع‌نامه‌هایی كه در
آژانس‌های مسكن تهیه می‌شوند فاقد اعتبار برای ترجمه و تایید است.

· ترجمه مدارك صادره در خارج از كشور:
" ترجمه مدارك صادره در خارج از كشور اعم از سند ازدواج، گواهینامه ها، مدارك تحصیلی، پزشكی، وكالتنامه، احكام
دادگاهها و ..... با تایید سفارت ایران در كشور متبوع و سپس تایید مهر كنسولگری ایران، توسط وزارت امور حارجه قابل
تایید است.

· ترجمه معرفی نامه های دوره های تخصصی:
* معرفی نامه های كاركنان شركتها برای دوره‌های تخصصی پرسنل با ارائه آخرین روزنامه رسمی و دفتر بیمه قابل
ترجمه و تایید است.

· ترجمه مكاتبات بین سازمان‌های دولتی:
* ترجمه مداركی كه جنبه مكاتبه بین سازمان‌ها داشته باشد مدرك و سند رسمی تلقی نمی‌شود و فقط مقررات و آئین‌نامه‌های
قابل ترجمه و تایید است.

· ترجمه وصیتنامه:
* ترجمه وصیتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضا سر دفتر و همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تایید است و چنانچه
وصی فوت نموده باشد، تنفیذ وصیتانامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه جهت اسناد الزامی است. لازم است ذكر شود كه اقلیتهای
مذهبی از این قاعده مستثنی می باشند.

· ترجمه وكالتنامه:
* وكالتنامه در صورتی قابل ترجمه و تایید است كه در دفاتر اسناد رسمی و در سر برگ محضر تهیه و ممهور به مهر و امضاء
سر دفتر و شناسنامه موکل همراه آن باشد.